Vilkår og Betingelser

Introduktion

Disse vilkår og betingelser gælder for brugen af dasnhub.dk (som defineret nedenfor). Ved at bruge dasnhub.dk accepterer du vilkårene og betingelserne. Hvis du ikke ønsker at acceptere dem, kan du ikke bruge dasnhub.dk. 

Dasnhub.dk er et produkt af Dansk-Asiatisk SMV Netværk (herefter DASN), som er et projektsamarbejde mellem Asia House Denmark, Industriens Fond, Dansk Eksportforening og Andersen Consult.

Projektejeren og dermed den juridiske enhed i DASN er Asia House i Danmark, med hjemsted på Indiakaj 16, 2100 København, Danmark, og CVR 12390440.

DASN er finansieret af Industriens Fond og er en almennyttig virksomhed.

Vi råder dig til at læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du er klar over dine rettigheder og forpligtelser, når du bruger dasnhub.dk.

Generelt

DASN har udviklet et websted (dasnhub.dk), som indeholder en online database over teknologivirksomheder (i det følgende benævnt “indhold”). Alt indhold på webstedet er open source, gratis og kræver ikke adgang til en personlig konto.

DASN kan til enhver tid ændre eller supplere disse vilkår og betingelser. De mest opdaterede vilkår og betingelser kan altid findes på webstedet. Fortsat brug af dasnhub.dk efter sådanne ændringer udgør dit samtykke til ændringerne.

Ændringer og tilføjelser til disse vilkår og betingelser gælder fra den dato for ændringen, der er anført nedenfor.

Service og tilgængelighed

DASN vil efter bedste evne bestræbe sig på at levere dasnhub.dk med den fornødne omhu. DASN kan anvende underleverandører eller tredjepartslicensgivere til at levere dasnhub.dk.

Enhver brug af dasnhub.dk sker på egen risiko og eget ansvar. Du accepterer, at dasnhub.dk, herunder indholdet, kun indeholder de funktioner og andre egenskaber, som det indeholder på det tidspunkt, hvor du bruger det (“som det er” og “som det er tilgængeligt”).

DASN er til enhver tid berettiget til, uden forudgående meddelelse og uden på nogen måde at blive ansvarlig over for dig:

At foretage proceduremæssige og tekniske ændringer og/eller forbedringer af indholdet og/eller dasnhub.dk

(Midlertidigt eller permanent) at afbryde, begrænse eller opsige dasnhub.dk eller din virksomhedsprofil.

Dine forpligtelser

Du må ikke videresælge eller på anden måde tjene penge på at bruge virksomhedsprofilerne på dasnhub.dk’s platform, medmindre du er grundlægger eller medstifter af den pågældende virksomhed.

Du kan til enhver tid fjerne din profil fra platformen. 

Du kan til enhver tid ændre indholdet af din profil.

Du må bruge alt indhold fra vidensbank-sektionen på dasnhub.dk, så længe du tydeligt henviser til og angiver kilden (DASN, dasnhub.dk) og ikke ændrer data.

Du må ikke bruge dasnhub.dk til et formål som anført nedenfor eller stille indhold – herunder alle oplysninger, data eller materiale (i det følgende benævnt “indhold”) – til rådighed: som efter dasnhub.dk’s skøn er diskriminerende eller på anden måde anses for at være sårende, stødende eller upassende;

Hvori der stilles personoplysninger til rådighed, bortset fra i overensstemmelse med gældende lovgivning;

Som indeholder virus, trojanske heste, orme, bots eller anden software, der kan beskadige automatiseret arbejde eller gøre det ubrugeligt eller utilgængeligt eller slette det, eller som kan tilegne sig det, eller som har til formål at omgå tekniske beskyttelsesforanstaltninger for dasnhub.dk, indholdet og/eller dasnhub.dk’s computersystemer;

Som krænker dasnhub.dk’s og/eller tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, IP-rettigheder eller rettigheder vedrørende beskyttelse af privatlivet;

Som kvalificerer sig som eller overfører uønsket eller uopfordret materiale eller indhold (spam);

Er i strid med disse servicevilkår eller gældende love eller bestemmelser, er på anden måde ulovligt eller kan skade DASN’s interesser og omdømme.

DASN forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at begrænse, ændre, afvise og/eller fjerne indhold, hvis dette er nødvendigt efter DASN’s mening, uden at dette medfører noget ansvar.

Intellektuel ejendomsret

DASN’s intellektuelle ejendomsrettigheder – herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, databaserettigheder, rettigheder til varemærker og indhold (i det følgende benævnt “IP-rettigheder”) – tilhører DASN. Intet i vilkårene og betingelserne har til hensigt at overføre eller skal overføre nogen af dasnhub.dk’s IP-rettigheder til dig.

Du beholder alle IP-rettigheder til det indhold, som du leverer direkte til dasnhub.dk. Men ved at stille indhold til rådighed for dasnhub.dk giver du automatisk DASN en omkostningsfri, verdensomspændende og overdragelig ret til at bruge dette indhold, for så vidt som det er relateret til DASN.

Du må ikke reproducere eller dekompilere indholdet eller anvende reverse engineering på det, undtagen i det omfang det er tilladt i henhold til ufravigelig lov.

Ansvar, garantier og erstatningsgarantier

DASN påtager sig intet ansvar for skader som følge af brugen af dasnhub.dk.

Opregningerne af garantier og erstatninger i denne artikel er ikke udtømmende. DASN garanterer ikke:

Dasnhub.dk’s egnethed til et bestemt formål eller at dasnhub.dk opfylder nogen af dine krav;

At dasnhub.dk til enhver tid og uden afbrydelser eller forstyrrelser vil være tilgængelig for dig;

At indholdet af dasnhub.dk er nøjagtigt, opdateret eller fuldstændigt; eller

At dasnhub.dk ikke krænker dine eller en tredjeparts (IP-)rettigheder;

Du garanterer, at du ikke vil bruge dasnhub.dk og/eller indholdet på en måde, der: krænker dasnhub.dk’s eller tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, IP-rettigheder eller rettigheder i forbindelse med beskyttelse af privatlivets fred; er i strid med gældende lovgivning eller regler; eller er i strid med nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser.

Diverse

Dasnhub.dk kan overføre rettigheder og forpligtelser, der følger af disse vilkår og betingelser, til tredjeparter og vil underrette dig herom. Du har ikke lov til at overføre rettigheder, der er afledt af en konto, til tredjeparter uden dasnhub.dk’s forudgående skriftlige samtykke.

Disse vilkår og betingelser og brugen af dasnhub.dk er underlagt dansk lov.

I det omfang nationale eller internationale retsregler ikke foreskriver andet som obligatorisk, vil alle tvister, der opstår eller er relateret til aftaler indgået i henhold til disse Vilkår & Betingelser, eller som udspringer heraf, udelukkende blive forelagt for den kompetente domstol i København.

Spørgsmål om vilkår og betingelser skal sendes til info@dasnhub.dk

DENNE SIDE ER SENEST OPDATERET DEN 24. August, 2022